Όροι Χρήσης

Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις χρήσης τροποποιήθηκαν στις: 25/05/2018

Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο διαδικτυακό ιστότοπο (στο εξής αναφερόμενο ως το «Website») τoυ Προγράμματος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υπηρεσιών: Τουριστικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς (στο εξής αναφερόμενο ως «EMS»), όπως αυτό καθορίζεται στο τμήμα εκείνο του website με τίτλο «O φορέας», καθώς επίσης και η χρήση του περιεχομένου του συγκεκριμένου website, υπόκεινται στις προϋποθέσεις χρήσης όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω (στο εξής αναφερόμενες ως «Όροι και Προϋποθέσεις»). Η πρόσβαση, η πλοήγηση και η επίσκεψη στις πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο Website αποτελεί πλήρη αποδοχή εκ μέρους του χρήστη/σπουδαστή-φοιτητή (στο εξής αναφερόμενος ως «εσείς») των Όρων και των Προϋποθέσεων.

1. Αποδοχή Όρων & Προϋποθέσεων

Το EMS δύναται να τροποποιήσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Από τη στιγμή που οι αλλαγές δημοσιεύονται μέσω της online αποστολής τους στο website, θεωρείται αυτόματα ότι γίνονται δεκτές ανεπιφύλακτα και χωρίς όρους από εσάς από τη στιγμή που θα συνδεθείτε στο Website μετά από την online ενημέρωση του.

To EMS προτείνει να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την τοποθεσία των Όρων και Προϋποθέσεων προκειμένου να είστε πλήρως ενημερωμένοι για τυχόν τροποποιήσεις και / ή αναβαθμίσεις.

2. Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα στοιχεία που περιέχονται στο Website (πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, παρουσιάσεις, άρθρα, σημειώσεις, video, ήχοι, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδος , στο εξής αναφερόμενα ως το «Περιεχόμενο») καθώς επίσης και το ίδιο το Website προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι όποιες βάσεις δεδομένων παραμένουν στην αποκλειστική κατοχή του ΕΜS και / ή τρίτων μερών.

Έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση, ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τον όρο να απέχετε από τροποποιήσεις ή αλλαγές του Περιεχομένου.

Κάθε ολική ή μερική εξαγωγή, επανάχρηση, αναπαραγωγή, αναπαράσταση ή τροποποίηση όλου ή μέρους του Περιεχομένου απαγορεύεται.

Κάθε ποσοτική ή ποιοτική ουσιαστική εξαγωγή ή επανάχρηση όλων ή μέρους των δεδομένων τα οποία περιέχονται στο Website απαγορεύεται, ακόμα και για ιδιωτική χρήση. Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνετε όσον αφορά στο Περιεχόμενο που εμφανίζεται στο Website.

Τα σήματα κατατεθέντα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στο Website αποτελούν ιδιοκτησία του ΕΜS ή τρίτων μερών. Κάθε επανάχρηση, οποιασδήποτε μορφής, αυτών των λογότυπων και των σημάτων κατατεθέντων απαγορεύεται, εκτός αν έχετε λάβει εξουσιοδότηση από τo EMS.

Καμία αναφορά στο Website δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων σε εσάς όσον αφορά στα λογότυπα και τα σήματα κατατεθέντα τα οποία αναφέρονται παραπάνω.

3. Πρόσβαση στο Website

ToEMS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει και / ή να διακόπτει οποιαδήποτε στιγμή, περιστασιακά ή οριστικά, όλο ή μέρος του Website, να αναβαθμίζει ή να διορθώνει τις πληροφορίες που διατίθενται στο Website, ή να προβαίνει σε βελτίωση του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, το ΕΜS δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή του Website ή της πρόσβασης σε αυτό.

Προκειμένου να εμποδίσει την εξάπλωση των ιών των υπολογιστών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων, το ΕΜS καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή των τεχνικών εκείνων μέσων που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα.

Παρόλα αυτά, δεδομένης της δομής του Διαδικτύου και της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται, το ΕΜS δεν είναι σε θέση να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά στην παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων.

Επομένως, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι, αποτελεί δική σας ευθύνη το να αποθηκεύετε τακτικά τα δεδομένα σας πριν τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο καθώς επίσης και το να εγκαθιστάτε τα κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης των ιών (antivirus, antimalware, antispyware προγράμματα) και φυσικά να χρησιμοποιείτε την τελευταία ενημερωμένη έκδοση φυλλομετρητή διαδικτύου (web browser) που επιθυμείτε.

4. Εγγυήσεις & Περιορισμός Ευθυνών

Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές διατάξεις, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητά ότι: Το παρόν Website προσφέρεται σε εσάς «ΩΣ ΕΧΕΙ» και είναι προσβάσιμο ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του, χωρίς να υπάρχει ρητή ή έμμεση εγγύηση οποιασδήποτε μορφής από την πλευρά τoυ ΕΜS, καθώς επίσης και ότι αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη αλλά και τον κίνδυνο όσον αφορά στη χρήση του Website. To EMS δεν παρέχει καμία υπόσχεση ή εγγύηση ότι το Website θα αποδώσει με τον προσδοκώμενο τρόπο, χωρίς διακοπές και σφάλματα, ούτε ότι αυτές οι διακοπές και τα σφάλματα θα επιδιορθώνονται και / ή ούτε ότι το εν λόγω Website δεν θα περιλαμβάνει ιούς.

To EMS δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή έμμεση, όσον αφορά στην ακρίβεια, την εξάντληση και τη συμβατότητα των πληροφοριών στις οποίες έχετε πρόσβαση στο Website με σκόπιμη χρήση του.

Κάθε είδους υλικό που κατεβάζετε ή αποκτάτε με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί δικό σας κίνδυνο και ρίσκο.

Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες νομικές ή ρυθμιστικές διατάξεις, το ΕΜS αποποιείται κάθε ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται συγκεκριμένα: απώλεια δεδομένων, ή απόρρητης ιδιοκτησίας που ενδέχεται να προκύψει λόγω της χρήσης του Website (ή λόγω της αδυναμίας χρήσης του) ή ως συνέπεια της συμπεριφοράς ενός τρίτου μέρους στο Website, και γενικότερα, οποιοδήποτε ενδεχόμενο που σχετίζεται άμεσα με το Website.

Επιπλέον, το ΕΜS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά στις υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου. To EMS αποποιείται κάθε ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει και οφείλεται σε χρήση του Website η οποία δεν γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του.

5. Σύνδεσμοι

Κάθε δημιουργία συνδέσμου – συνδέσμων στο Website και κάθε δημιουργία πλαισίων σε αυτό υπόκειται στην προηγούμενη εξουσιοδότηση του ΕΜS, στην διακριτική ευχέρεια της οποίας έγκειται και ή ανά πάσα στιγμή άρση της εξουσιοδότησης αυτής. ToEMS θα διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί τη διαγραφή κάθε συνδέσμου ή πλαισίου του Website για το οποίο δεν έχει δώσει εξουσιοδότηση ή δεν μπορεί να εξακολουθεί να την παρέχει.

Το Website ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους για άλλα websites. Το ΕΜS δεν αναλαμβάνει την ευθύνη όσον αφορά στο περιεχόμενο των sites στα οποία ενδέχεται να έχετε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων που προσφέρονται από το Website. Η παρουσία ενεργών συνδέσμων στο Website δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι το ΕΜS ελέγχει ή εγκρίνει το περιεχόμενο των sites εκείνων προς τα οποία έχουν δημιουργηθεί σύνδεσμοι ή εκείνων από τα οποία έχουν δημιουργηθεί σύνδεσμοι που οδηγούν στο Website τoυ ΕΜS.

6. Η Συμπεριφορά σας στο Website

To EMS σε πρώτη φάση στη πιλοτική λειτουργία θα θέσει στη διάθεσή σας τα μέσα (online φόρμα κ.λπ.) τα οποία θα σας επιτρέπουν να μεταδίδετε πληροφορίες. Έχετε γνώση ότι η μετάδοση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει ζημίες σε τρίτους ή ακόμη να αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Χρησιμοποιώντας το Website αναλαμβάνετε την ευθύνη να απέχετε από τη διάδοση και / ή τη μετάδοση μηνυμάτων, εικόνων ή πληροφοριών γενικότερα που ενδέχεται να παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή των επικοινωνούντων, να αποτελούν πράξη διάκρισης, να αντίκεινται στη δημόσια τάξη και στην ηθική αξιοπρέπεια ή να παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων. Αναλαμβάνετε επίσης την υποχρέωση να επαληθεύετε το περιεχόμενο κάθε μηνύματος ή πληροφορίας που ενδέχεται να αποκαλύψετε.

Το ΕΜS διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση που διαπιστώσει κατά την κρίση της την παραβίαση των ανωτέρω να προβεί σε προσωρινή ή οριστική διαγραφή του λογαριασμού του χρήστη.

7. Προσωπικός Λογαριασμός

To EMS σας προσφέρει έναν ιδιωτικό λογαριασμό ο οποίος θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο Website με σκοπό την προσφορά πληροφοριακών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω ενός ονόματος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης.

Αναλαμβάνετε την ευθύνη να μην αποκαλύψετε σε κανέναν τρίτο τις πληροφορίες που αφορούν στο ΕΜS ή τρίτα μέρη των οποίων μπορεί να έχετε γίνει γνώστης κατά τη διάρκεια της σύνδεσής σας με το Website.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της ταυτότητάς σας είναι προσωπικά και αυστηρά απόρρητα. Πρέπει να είστε μόνος για να τα χρησιμοποιήσετε. Αναλαμβάνετε να διατηρήσετε το απόρρητο αυτό και επίσης δέχεστε ότι έχετε λάβει γνώση του ότι είστε το μοναδικό μέρος που έχει την ευθύνη διατήρησης αυτού του απορρήτου του ονόματος και του κωδικού χρήστη, των πληροφοριών στο λογαριασμό σας, αλλά και των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα στο λογαριασμό σας.

Οφείλετε να ειδοποιείτε άμεσα τo EMS για κάθε χρήση του λογαριασμού σας με σκοπό την εξαπάτηση.

8. Λογαριασμός Μέλους & Αναγνώριση

Παρακάτω θα βρείτε τους όρους που αφορούν στα μέλη καθώς επίσης και τη μέθοδο αναγνώρισης που χρησιμοποιείται.

8.1 Λογαριασμός Μέλους

8.1.1 Ο Σπουδαστής/ Φοιτητής θα θεωρείται επίσημα μέλος του Website μόλις συμπληρώσει όλα τα στοιχεία της online αίτησης και κατόπιν εγκρίσεως από την πλευρά του ΕΜS, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχθεί οποιαδήποτε υποψηφιότητα φοιτητή η οποία ενδέχεται να είναι μη κατάλληλη όσον αφορά στην αποστολή και τη φήμη του εν λόγω Website και / ή των δραστηριοτήτων που προσφέρει.

8.1.2 Ο Σπουδαστής/ Φοιτητής αναλαμβάνει την ευθύνη να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εγγραφή του ως μέλους με αυθεντικό και ακριβή τρόπο. Κάθε μετάδοση λανθασμένων πληροφοριών θα καταλήξει είτε σε απόρριψη της αίτησης για τον Φοιτητής/ Σπουδαστή είτε σε εξαίρεσή του. Μπορεί επίσης να οδηγήσει στον νόμιμο τερματισμό της παρούσας σύμβασης χωρίς πρότερη επίσημη ειδοποίηση, απλά και μόνο με μια ανακοίνωση.

8.1.3 Κατά τη στιγμή της εγγραφής του, ο Σπουδαστής/ Φοιτητής αποδέχεται τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

8.1.4 Από τη στιγμή της εγγραφής του το ΕΜS αποδίδει στον Φοιτητή/ Σπουδαστή ένα προσωπικό, ανακλητό, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα πρόσβασης στο Website για αποκλειστικά επαγγελματική χρήση και στα πλαίσια των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση.

8.1.5 Το δικαίωμα πρόσβασης στο Website αποδίδεται από το ΕΜS στον Φοιτητή/ Σπουδαστή εφόσον το EMSεξετάσει το προφίλ του Φοιτητή/ Σπουδαστή.

8.1.6 Το δικαίωμα πρόσβασης στο Website ή στα διαδικτυακά συστήματα του ΕMS ανακαλείται από τo EMS στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. με την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος φοίτησης ανά εκπαιδευτικό προϊόν
 2. με την παρέλευση χρονικού διαστήματος 5 ημερών από την τελευταία εξέταση
 3. κατόπιν διαπίστωσης παραβίασης των όρων χρήσης
8.2 Αναγνώριση

8.2.1 Ο Φοιτητής/ Σπουδαστής έχει πρόσβαση στον ιδιωτικό λογαριασμό του στο Website χρησιμοποιώντας ένα όνομα χρήστη (στο εξής αναφερόμενο ως «Όνομα Χρήστη»), και έναν κωδικό πρόσβασης (στο εξής αναφερόμενο ως «Κωδικός Πρόσβασης»), τα οποίο παρέχονται στον Φοιτητή/ Σπουδαστή προσωπικά από το ΕΜS.

8.2.2 Ο Φοιτητής/ Σπουδαστής αναλαμβάνει την ευθύνη να διατηρήσει το απόρρητο του Ονόματος Χρήστη και του Κωδικού Πρόσβασης που του έχουν δοθεί καθώς επίσης και να μην επιτρέψει σε κανέναν να χρησιμοποιήσει το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης.

8.3 Διατήρηση Δικαιώματος

Το ΕΜS διατηρεί το δικαίωμά τoυ να τροποποιήσει τους όρους χρήσης του Website του έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τυχόν μελλοντικές διατάξεις της νομοθεσίας.

9. Γενικά

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει από τη χρήση του Website του EMS εμπίπτει στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Οι «Όροι και Προϋποθέσεις» αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας που υφίσταται μεταξύ των Φοιτητών/ Σπουδαστών (δηλαδή εσάς) και του EMS και αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη πιθανή συμφωνία ενδέχεται να υπάρξει μεταξύ σας.

Εάν έχετε τυχόν απορίες ή σχόλια σχετικά με τα παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο ems@unipi.gr.

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Επιπροσθέτως δείτε την ενότητα «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».

Οι συγκεκριμένοι όροι πολιτικής απορρήτου τροποποιήθηκαν στις: 25/05/2018

Η παρούσα Πολιτική Aπορρήτου ισχύει για όλα τα προϊόντα, υπηρεσίες και ιστοτόπους που παρέχει το ΕΜS. Σε κάθε περίπτωση έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε διευκρινήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποστέλλοντας σχετικό e-mail ems@unipi.gr.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η χρήση από εσάς τoυ ιστότοπου του ΕMS υπόκειται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς και στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει και σας ενημερώνει ποιές πληροφορίες συλλέγουμε στους ιστοτόπους μας, πως τις χρησιμοποιούμε ή/και μοιραζόμαστε, και πως αυτές οι πληροφορίες διατηρούνται.

Η χρήση του website του ΕΜS συνεπάγεται και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή σε αυτήν την Πολιτική. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους όρους της παρούσας Πολιτικής, είτε εν μέρει είτε συνολικά, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες μας παρέχετε παραμένουν απόρρητες και ασφαλείς. Η παρούσα ιστοσελίδα Ποτέ δεν θα ζητήσει και Ποτέ δε θα συλλέξει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για εσάς δίχως την ρητή συγκατάθεση σας και την πλήρη ενημέρωσή σας σχετικά με τη συλλογή.

Όταν κάνετε εγγραφή στο website του EMS θα σας ζητηθεί να υποβάλετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία. Ειδικότερα, τα «προσωπικά στοιχεία» είναι στοιχεία που μας παρέχετε και τα οποία προσδιορίζουν την ταυτότητά σας, όπως το όνομα, το επίθετο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, ο αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου σας, η ημερομηνία γέννησής σας, ο αριθμός κάποιου δελτίου ταυτοπροσωπίας αλλά και άλλα στοιχεία τα οποία μπορούν εύλογα να συνδεθούν με ανάλογες πληροφορίες από εμάς.

Όλα τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται, καταχωρούνται εθελοντικά κατά την διαδικασία εγγραφής σας. Επίσης, προηγουμένως έχετε δηλώσει ότι συναινείτε ρητά και ανεπιφύλακτα και διαβάσατε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου.

Ενδέχεται να συνδυάσουμε πληροφορίες που υποβάλλετε στο λογαριασμό σας με πληροφορίες από άλλες υπηρεσίες δικές μας ή τρίτων, με σκοπό την παροχή καλύτερης εμπειρίας και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Για ορισμένες υπηρεσίες, ενδέχεται να σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε την εξαίρεση (opt out) από τον συνδυασμό τέτοιου είδους πληροφοριών.

Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη της ορθής χρήσης του προσωπικού κωδικού του.

Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση σε τρίτο άτομο του προσωπικού κωδικού σας. Σε κάθε περίπτωση που εντοπιστεί παράλληλη χρήση λογαριασμών το EMS διατηρεί το δικαίωμα της απενεργοποίησης των επίμαχων λογαριασμών καθώς παραβιάζονται οι Όροι Χρήσης.

Διεύθυνση IP

Όσον αφορά στη διεύθυνση IP (Internet Protocol), σε κάθε υπολογιστή που συνδέεται στο Διαδίκτυο εκχωρείται ένας μοναδικός αριθμός που είναι γνωστός ως διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP). Μια διεύθυνση IP μπορεί συχνά να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της χώρας από την οποία ένας υπολογιστής συνδέεται στο Διαδίκτυο.

Από την πλευρά μας υπάρχει δυνατότητα να συλλέγουμε την ΙΡ (Internet Protocol) διεύθυνσή σας προκειμένου να μας βοηθήσει να διαγνώσουμε προβλήματα του διακομιστή μας και για να διαχειριζόμαστε τον παρόντα ιστότοπο.

Αποστολή Email

Όταν κάνετε χρήση του συγκεκριμένου ιστοτόπου, έχοντας δηλώσει τη συναίνεσή σας αποδεχόμενοι τους Όρους Χρήσης αυτής και την Πολιτική Απορρήτου, μπορεί να σας ζητηθεί να δηλώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ως υπενθυμίσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε (ειδικά εάν δεν έχετε εξοφλήσει τα δίδακτρα ή δεν έχετε προσκομίσετε όλα τα δικαιολογητικά ή δεν τις έχετε χρησιμοποιήσει για κάποιο χρονικό διάστημα).
 • Για να σας αποστείλουμε πληροφορίες τις οποίες έχετε ζητήσει.
 • Για σκοπούς ενημέρωσης (newsletter).
 • Για σκοπούς προωθητικών ενεργειών.
 • Για να σας προτείνουμε υπηρεσίες σχετικές με τις δραστηριότητες του EMS .

Παρόλα αυτά, όσον αφορά σε email για προωθητικές και διαφημιστικές ενέργειες τα οποία ίσως αποστείλουμε, θα σας παρέχουμε πάντα την επιλογή να μην λαμβάνετε άλλα τέτοια στο μέλλον.

Χρήση cookies

Όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα, αποστέλλονται cookies στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιούμε cookies για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, καθώς και για την αποθήκευση των προτιμήσεων χρήστη, τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και της επιλογής διαφημίσεων και για την παρακολούθηση των τάσεων των χρηστών.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη του ιστοτόπου και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Τα cookies χρησιμοποιούνται στους ιστοτόπους του EMS για την αναγνώριση του επισκέπτη, την αναγνώριση χρήσης κάποιων υπηρεσιών όπως πχ τα newsletters, για στατιστικούς λόγους ή για λόγους marketing. Ο χρήστης των ιστοτόπων μας μπορεί να ρυθμίσει τη χρήση των cookies από την ιστοσελίδα μας αλλά και από το φυλλομετρητή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Οι ιστότοποι του EMS χρησιμοποιούν απαραίτητα cookies για να αποθηκεύονται οι προτιμήσεις των επισκεπτών για τα cookies και να έχουν οι ιστότοποί μας σωστή λειτουργικότητα. Συνήθως ρυθμίζονται μόνο ως απόκριση σε ενέργειες που γίνονται από τον χρήστη, που αφορούν ένα αίτημα για υπηρεσίες, όπως είναι η ρύθμιση των προτιμήσεων απορρήτου σας, η σύνδεση ή η συμπλήρωση φορμών. Αυτά μπορείτε να τα δείτε παρακάτω:

Ονομασία Διάρκεια Περιγραφή
NEWSESSID Session Είναι απαραίτητο για τη χρήση ορισμένων από τα διαδραστικά στοιχεία των ιστότοπων μας, όπως οι φόρμες σύνδεσης και εγγραφής.
ellipsis.sessionid 30 λεπτά Χρησιμοποιείται για να προστατεύσουμε τους ιστοτόπους μας από ανεπιθύμητο και κακόβουλο περιεχόμενο.
wp_woocommerce_session_{random} Session Τοποθετείται από την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου για τη διατήρηση των προτιμήσεων των χρηστών μεταξύ των σελίδων

Σε περίπτωση που ο χρήστης των ιστοτόπων μας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες που παρέχει ο ιστότοπος.

Οι ιστότοποι του EMS χρησιμοποιούν cookies τρίτων μερών για λόγους μάρκετινγκ, στατιστικών και βελτίωσης της χρηστικότητας των ιστοτόπων. Αυτά μπορείτε να τα δείτε παρακάτω:

Ονομασία Διάρκεια Περιγραφή
_gat

_gid

_ga

1 λεπτό

24 ώρες

2 χρόνια

Χρησιμοποιούνται από το Google Analytics για την παρακολούθηση των χρηστών καθώς περιηγούνται στον ιστότοπο και συμβάλλουν στη βελτίωση της χρηστικότητας του ιστότοπου.
_fbp

_fr

_tr

3 μήνες

3 μήνες

συνεδρία

Χρησιμοποιείται από το Facebook για την παράδοση μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων, όπως η υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο από διαφημιστές τρίτων.
ads/ga-audiences

pagead/1p-user-list/#

συνεδρία

συνεδρία

Χρησιμοποιείται από το Google AdWords για να προσελκύσει εκ νέου επισκέπτες που είναι πιθανό να μετατραπούν σε πελάτες με βάση τη διαδικτυακή συμπεριφορά τους σε ιστότοπους.
Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση cookies

Ανάλογα με τον browser που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να τον ρυθμίσετε να σας ειδοποιεί όταν πρόκειται να λάβετε κάποιο cookie, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε εάν θα το αποδεχθείτε ή όχι, ή μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser να απενεργοποιεί τα cookies. Ωστόσο, εάν συμβεί αυτό, κάποιες περιοχές της τοποθεσίες ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά ή θα απαιτείται να πληκτρολογείτε ξανά τις προσωπικές σας πληροφορίες για να χρησιμοποιήσετε μια περιοχή στην ιστοσελίδα.

Χρήση web beacon

Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες web beacon για την προσαρμογή της ιστοσελίδας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών/ σπουδαστών. Το web beacon είναι ένα μεμονωμένο pixel GIF που επιτρέπει σε μια ιστοσελίδα να μετρά τους χρήστες που έχουν επισκεφθεί εκείνη τη σελίδα ή να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα cookies. Τα web beacons μπορούν να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένες σελίδες μέσα στην ιστοσελίδα. Όταν ένας επισκέπτης επισκέπτεται αυτές τις σελίδες, δημιουργείται μια ανώνυμη σημείωση αυτής της επίσκεψης την οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε οι ίδιοι ή κάποιος από τους συνεργάτες μας. Τα web beacons λειτουργούν σε συνδυασμό με τα cookies. Εάν δε θέλετε να συσχετίζονται οι ανώνυμες πληροφορίες των cookies με τις επισκέψεις σας σε αυτές τις σελίδες, ανάλογα με τον browser που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να τον ρυθμίσετε να απενεργοποιεί τα cookies.

Αρχεία καταγραφής συμβάντων

Οι διακομιστές μας, όπως γίνεται με όλους τους ιστοτόπους, καταγράφουν αυτόματα τα αιτήματα σελίδας που πραγματοποιούνται όταν οι χρήστες επισκέπτονται τους ιστότοπούς μας. Αυτά τα «αρχεία καταγραφής διακομιστή» συνήθως περιλαμβάνουν το αίτημα ιστού, τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματός σας, καθώς και ένα ή περισσότερα cookie που μπορούν να προσδιορίζουν με μοναδικό τρόπο το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Το ΕΜS σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων (web sites) στους οποίους παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Διαφοροποίηση προσωπικών στοιχείων

Επιπροσθέτως δείτε την ενότητα «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».
Ευαίσθητες πληροφορίες

Οι «ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες» περιλαμβάνουν πληροφορίες που σχετίζονται με εμπιστευτικά ιατρικά στοιχεία, φυλετικές ή εθνικές καταγωγές, πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις ή τη σεξουαλικότητα και σχετίζονται με προσωπικά στοιχεία. Τέτοια στοιχεία ΔΕΝ θα σας ζητηθούν να καταχωρήσετε ή να αποκαλύψετε στο παρόντα ιστότοπο.

Μη προσωπικά στοιχεία

Τα «μη προσωπικά στοιχεία» είναι στοιχεία που καταγράφονται σχετικά με χρήστες προκειμένου να μην αντικατοπτρίζουν ή να μην αναφέρονται σε έναν χρήστη που μπορεί να ταυτοποιηθεί προσωπικά.

Χειρισμός Προσωπικών Δεδομένων

Όταν αποστέλλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλης μορφής επικοινωνία σε εμάς, ενδέχεται να διατηρήσουμε αυτές τις επικοινωνίες προκειμένου να επεξεργαστούμε τα ερωτήματά σας, να απαντήσουμε στα αιτήματά σας και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Για τα προσωπικά δεδομένα ισχύει ο Ν. 2742/1997 και με κάθε άλλος εφαρμοστέος νόμος ή/και κανονισμός.

Τα προσωπικά στοιχεία σας ζητούνται προκειμένου να σας παρέχουμε σωστά την Υπηρεσία και για να προωθήσουμε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα σε εσάς.

ΔΕΝ πωλούμε ούτε διαθέτουμε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σε οποιοσδήποτε άλλους οργανισμούς εκτός και εάν τούτο απαιτείται προκειμένου να αποφευχθεί ή να διαπιστωθεί απάτη ή μας ζητηθεί στα πλαίσια διοικητικής, δικαστικής ή ποινικής έρευνας από τα αρμόδια κρατικά όργανα ή επιβάλλεται κάτι τέτοιο από εφαρμοστέο κανόνα δικαίου. Σε καμία περίπτωση δεν θα πωλήσουμε ή εκχωρήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε οποιονδήποτε για διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς τη συναίνεσή σας.

Παρόλα αυτά, οι προσωπικές πληροφορίες σας είναι δυνατό να δοθούν σε αντιπροσώπους και υπεργολάβους μας προκειμένου να διευκολυνθεί οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων σας που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική. Ιδίως, αυτή η εξαίρεση αφορά στην αποστολή στοιχείων σε συγκεκριμένο πάροχο πιστωτικών καρτών προκειμένου να επεξεργαστεί μία πληρωμή που αφορά την αγορά ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, κάνουμε εύλογες προσπάθειες να σας παράσχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία και προσπάθεια είτε να διορθώσουμε αυτά τα δεδομένα εάν δεν είναι ακριβή ή να τα διαγράψουμε με αίτημά σας, εφόσον δεν απαιτείται η διατήρησή τους από τη νομοθεσία ή για σκοπούς επιχειρηματικής νομιμότητας.

Ζητάμε από τους χρήστες την προσωπική τους ταυτοποίηση και η πρόσβαση, διόρθωση ή κατάργηση των απαιτούμενων στοιχείων να πραγματοποιείται πριν την επεξεργασία τέτοιων αιτημάτων.

Ενδέχεται να απορρίψουμε την επεξεργασία αιτημάτων που είναι επαναλαμβανόμενα ή συστηματικά, που απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες, που θέτουν σε κίνδυνο το απόρρητο τρίτων, που είναι εξαιρετικά μη πρακτικά.

Τήρηση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

To EMS τηρεί σε ηλεκτρονικό αρχείο τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών –φοιτητών-σπουδαστών του καθώς και των διδασκόντων. Ως χρόνος τήρησης του ηλεκτρονικού αρχείου για τα Προσωπικά Δεδομένα και για το ιστορικό των κινήσεων που προέκυψε από τη χρήση των Υπηρεσιών και Προϊόντων του ΕΜS ορίζεται η συνολική διάρκεια της συμβατικής σχέσης. Στο ηλεκτρονικό αρχείο τoυ EMS θα παραμείνουν ειδικές ανώνυμες καταχωρήσεις καθαρά για στατιστικούς, λογιστικούς και τεχνικούς λόγους.

Ασφάλεια πληροφοριών

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μη εξουσιοδοτημένη αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν εσωτερικούς ελέγχους της συλλογής δεδομένων, πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας και μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλης κρυπτογράφησης και φυσικών μέτρων ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα όπου φυλάσσουμε προσωπικά δεδομένα.

Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του ΕΜS, αναδόχους και αντιπροσώπους που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την επεξεργασία τους εκ μέρους μας. Αυτοί δεσμεύονται από εμπιστευτικότητα και ενδέχεται να υπόκεινται σε πειθαρχικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας και ποινικής δίωξης, εάν δεν ανταποκριθούν σε αυτές τις υποχρεώσεις.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Λάβετε υπόψη ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να αλλάξει ανά διαστήματα. Δεν θα περιορίσουμε τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου και, εάν οι αλλαγές είναι σημαντικές, θα παρέχουμε διακριτές ανακοινώσεις (συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου για ορισμένες υπηρεσίες). Επίσης, θα διατηρούμε προηγούμενες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου σε αρχείο, ώστε να μπορείτε να τις εξετάσετε.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679) τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προβήκαμε σε ανανέωση των όρων που διέπουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Οι βασικές αλλαγές αφορούν στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679).

1. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών συλλέγονται, διατηρούνται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των αιτούντων. Τα ακριβή δεδομένα που συλλέγονται είναι τα ζητούμενα από την αίτηση υποψηφιότητας.

2. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

2.1. Υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφιότητας

Oι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και αξιολογούνται από την Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων στην οποία και θα διαβιβαστούν τα στοιχεία των αιτήσεων.

2.2. Διαβίβαση στοιχείων επιτυχόντων

Για τους επιτυχόντες υποψηφίους, τα στοιχεία των αιτήσεών τους θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες ακαδημαϊκές και οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο σκοπός της διαβίβασης αφορά στην ακαδημαϊκή και οικονομική διαχείριση των νέων σπουδαστών του Προγράμματος εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

2.3 Επεξεργασία αναγκαία για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος

Τα δεδομένα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι σπουδαστές στο Πληροφοριακό Σύστημα θα διατηρούνται και θα επεξεργάζονται στο βαθμό που απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

3. Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των επιτυχόντων σπουδαστών διατηρούνται επ’ αόριστον.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν έγιναν δεκτοί στο Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών διαγράφονται/καταστρέφονται μετά την πάροδο δύο (2) ετών, εκτός αν εκκρεμεί σχετική ποινική, πειθαρχική ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική διαδικασία.

4. Δικαιώματα χρηστών

Το Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς διασφαλίζει τα δικαιώματα των υποψηφίων σπουδαστών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και φροντίζει την διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων τους. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

 1. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,
 2. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή,
 3. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις,
 4. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,
 5. φορητότητα των δεδομένων τους, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την απευθείας αποστολή τους σε τρίτο,
 6. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας τους για τη διαμόρφωση του προφίλ τους. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.

Τέλος, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 2106475600).

To EMS διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την παρούσα ηλεκτρονική Δήλωση Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Τυχόν αλλαγές θα δημοσιευτούν στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Εάν έχετε τυχόν απορίες ή σχόλια σχετικά με τα παραπάνω, επικοινωνήστε μέσω email στο ems@unipi.gr.