Διαδικασία Αξιολόγησης

Η διαδικασία της τελικής εξέτασης πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα του προγράμματος με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) και με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων – ασκήσεων τελικής εξέτασης – εργασίας/project) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων/project. Το είδος κάθε εξέτασης ορίζεται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα του εκάστοτε μαθήματος.

Οι ημερομηνίες ολοκλήρωσης ενός μαθήματος και διεξαγωγής της τελικής εξέτασης ορίζονται με την έναρξη κάθε νέας περιόδου.

Η κλίμακα βαθμολογίας στην τελική εξέταση είναι από το 0 έως το 100.

  • Επιτυχημένη θεωρείται η διαδικασία όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει συνολικό βαθμό μεγαλύτερο του 50.
  • Εάν ο βαθμός του είναι μικρότερος του 50, τότε ο εκπαιδευόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε μια επανεξέταση χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
  • Εάν και πάλι η εξέταση αδυνατεί να δώσει προαγωγικό βαθμό μεγαλύτερο του 50, τότε παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος.

Επιτυχής Ολοκλήρωση Προγράμματος

Βασική προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος είναι η ολοκλήρωση  3 Certificates.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 3 Certificates χορηγείται Diploma in Tourism (Πιστοποιητικό Επιτυχούς Ολοκλήρωσης του Προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υπηρεσιών) από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Επιτυχής Ολοκλήρωση Certificate

Βασική προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης του κάθε Certificate είναι η παρακολούθηση και επιτυχής ολοκλήρωση των 4 μαθημάτων που το αποτελούν.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 4 μαθημάτων χορηγείται Certificate (Πιστοποιητικό Επιτυχούς Ολοκλήρωσης) στα πλαίσια του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υπηρεσιών από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.