Προγραμματισμός και Οργάνωση Ταξιδιών

Στο δίκτυο διανομής τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών παρουσιάζεται η θέση των προμηθευτών, των διοργανωτών τουρισμού και των τουριστικών γραφείων.

Αρχικά θα διευκρινιστούν οι έννοιες των εμπλεκομένων στο δίκτυο και στη συνέχεια θα περιγραφούν οι λειτουργίες και αντικείμενο δραστηριοποίησης των Tour Operators, ανάλογα με την διάκρισή τους: Mass Market και Specialist Tour Operators, Inbound, Outbound και Domestic Tour Operators.

Στη συνέχεια, αφού προσδιορισθεί η έννοια και τα συστατικά (περιεχόμενα) των τουριστικών πακέτων (Inclusive Tours), θα παρουσιασθούν τα είδη τους, η δομή και τα γενικά τους χαρακτηριστικά και θα αναλυθούν οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι από την δημιουργία των τουριστικών πακέτων, με παραδείγματα μικρού, μεσαίου και μεγάλου επιχειρηματικού κινδύνου.

Αφού παρουσιασθούν τα χαρακτηριστικά τους, θα αναλυθούν τα βασικά στάδια δημιουργίας των κατά παραγγελία πακέτων μεμονωμένων ταξιδιωτών (Individuals Inclusive Tours, I.I.T.): Σχεδιασμός, Κοστολόγηση και Προώθηση.

Στη συνέχεια θα εξετασθούν: ο τρόπος, τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία προαγοράς και ελέγχου ποιότητας έτοιμων τουριστικών πακέτων, για ομάδες ταξιδιωτών (Group Inclusive Tours, G.I.T.), που έχουν δημιουργηθεί από άλλα τουριστικά γραφεία ή tour operators.

Ο τρόπος σχεδιασμού τουριστικών πακέτων ομάδων ταξιδιωτών (Group Inclusive Tours, G.I.T.) τόσο με αεροπλάνο (αεροπορικά πακέτα) όσο και με τουριστικά λεωφορεία (οδικά πακέτα) θα παρουσιασθεί αναλυτικά στη συνέχεια.

Ακολουθεί η παρουσίαση των εννοιών και η ορολογία κοστολόγησης πακέτων και στη συνέχεια ακολουθεί η κοστολόγηση πακέτων ομάδων ταξιδιωτών με προγραμματισμένη πτήση (GIT scheduled flight), η κοστολόγηση πακέτων ομάδων ταξιδιωτών με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις (GIT charter flight) και τέλος η κοστολόγηση με τουριστικά λεωφορεία.

Τέλος παρουσιάζονται οι τρόποι προβολής και προώθησης των πακέτων που σχεδιάστηκαν και είναι έτοιμα να παρουσιασθούν προς πώληση στην τουριστική αγορά.

Δείτε το επόμενο βίντεο για το μάθημα  • Διδάσκουσα: Αθηνά N. Παπαγεωργίου
  • Διάρκεια: 8 εβδομάδες

Περιγραφή Μαθήματος