Διαδικασία Αξιολόγησης

Η διαδικασία της τελικής εξέτασης πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα του προγράμματος με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) και με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων – ασκήσεων τελικής εξέτασης – εργασίας/project) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων/project. Το είδος κάθε εξέτασης ορίζεται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα του εκάστοτε μαθήματος.

Οι ημερομηνίες ολοκλήρωσης ενός μαθήματος και διεξαγωγής της τελικής εξέτασης ορίζονται με την έναρξη κάθε νέας περιόδου.

Η κλίμακα βαθμολογίας στην τελική εξέταση είναι από το 0 έως το 100.

  • Επιτυχημένη θεωρείται η διαδικασία όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει συνολικό βαθμό μεγαλύτερο του 50.
  • Εάν ο βαθμός του είναι μικρότερος του 50, τότε ο εκπαιδευόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε μια επανεξέταση χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Επιτυχής Ολοκλήρωση Προγράμματος

Βασική προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος είναι η επιτυχία στην εξεταστική διαδικασία των 6 μαθημάτων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 6 μαθημάτων χορηγείται Diploma in Pharmacy Management (Πιστοποιητικό Επιτυχούς Ολοκλήρωσης του Προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υπηρεσιών) από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το Πρόγραμμα πιστώνεται με 18 μονάδες ECVET και με 16 ΜΟΡΙΑ συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ΙΔΕΕΑΦ.